ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดาพรคลินิกพยาบาลฯ สระบุรี ร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช. ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่

384 53
แชร์

ชุดาพรคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จ.สระบุรี ร่วมเป็น ‘คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น’ ในระบบ สปสช. เผย ทำให้ดูแลผู้ป่วย NCDs ‘สิทธิบัตรทอง’ ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการในพื้นที่ได้มากขึ้น 

จ.อ.หญิง ชุดาพร อ่อนศรี พยาบาลเวชปฏิบัติ ชุดาพรคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จ.สระบุรี เปิดเผยว่า การได้เข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไร้ความสามารถเล็กน้อยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ใน ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ได้มากขึ้น ผ่านการลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพเชิงรุก โดยมีทั้งการตรวจค่าน้ำตาลในเลือด ตรวจความดัน ทำแผลให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ใส่สายยาง เปลี่ยนสายอาหาร ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯลฯ

ทั้งนี้ จากสถิติการให้บริการของชุดาพรคลินิกการพยาบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565-ปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการทั้งหมด 168 ราย และมีจำนวนการรับบริการมากกว่า 500 ครั้ง โดยในจำนวนนี้ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับบริการซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการอื่นในพื้นที่เลย เนื่องจากได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย (รพ.สต.) ในการตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวแล้ว

จ.อ.หญิง ชุดาพร กล่าวว่า สำหรับการเข้าร่วมเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นนั้น มาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสภาการพยาบาล และเกิดความสนใจ เพราะเคยทำงานที่ รพ.สต. มาก่อน จึงพอเข้าใจระบบบริการสุขภาพของพื้นที่ รวมถึงรู้ว่าผู้ป่วยกลุ่มใดในพื้นที่ที่อาจเข้าไม่ถึงบริการ จึงได้ขอขึ้นทะเบียนกับทาง สปสช. เมื่อเดือน ก.พ. 2565 และได้ทำสัญญา อบรม และดูระบบต่างๆ จนเริ่มดำเนินการจริง คือ ต.ค. 2565 

จ.อ.หญิง ชุดาพร กล่าวต่อไปว่า ในการให้บริการสำหรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นจะมีอยู่ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ บริการฝากครรภ์ดีมีคุณภาพ จ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด บริการถุงยางอนามัย บริการทดสอบการตั้งครรภ์ บริการตรวจหลังคลอด บริการยาเสริมธาตุเหล็กป้องกันโลหิตจาง บริการป้องกันการขาด ไอโอดีน กรดโฟลิก และบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต

2. บริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ บริการยาตามแผนการรักษา บริการพยาบาลพื้นฐาน เช่น ทำแผลชนิดต่างๆ ใส่สายยางให้อาหาร ฯลฯ การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ในผู้ป่วย 3 กลุ่ม (ผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถเล็กน้อย) และการตรวจโรคเบื้องตัน

“โครงการคลินิกพยาบาลชุมชนใกล้บ้านสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้มากขึ้น อย่างชุดาพรคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เป็นภาคเอกชนที่เข้าร่วมก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เพราะเราเข้าไปสนับสนุนทำให้ชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงบริการ ได้รับบริการได้จริงๆ” จ.อ.หญิง ชุดาพร ระบุ

////////////16 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิก https://lin.ee/nwxfnHw