ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้มีสิทธิบัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้

132855 268
แชร์

ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) หากใช้สิทธิบัตรทอง แล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ประเภทและอัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น 

ประเภทที่ 1 เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร (240,000-400,000)

ประเภทที่ 2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะ (100,000-240,000)

ประเภทที่ 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (ไม่เกิน 100,000 บาท) 

เป็นความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่พยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค เงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่เงินชดเชย มีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดความขัดแย้ง และไม่พิสูจน์ถูกผิด

ใครยื่นคำร้องได้บ้าง ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริหาร

ระยะเวลา ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

การเขียนคำร้องต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล

3.ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล

4.วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

5.สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก

6.ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐานะ

หลักฐานประกอบคำร้องของผู้ได้รับความเสียหาย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

แบบคำร้อง คลิกที่นี่

สถานที่ยื่นคำร้อง

•    หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

•    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13

•    “ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง” หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)

•    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

1.สายด่วน สปสช. 1330 

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand