ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต” และ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ปี 2566

769 77
แชร์

เลขาธิการ สปสช. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ร่วมประกาศ “เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต” และ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ปี 2566 มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สปสช. ผู้บริหารและบุคลากร สปสช. ทั้งที่ส่วนกลางและสำนักงานฯ ทั้ง 13 เขต ร่วมสวมเสื้อสีขาว พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต” และประกาศเจตนารมณ์เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”  ประจำปี 2566 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและและประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเป็นสิ่งที่ สปสช. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยยึดคุณธรรมเป็นหลักการเพื่อนำพาหน่วยงานให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง พร้อมกับบรรลุถึงเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร ตามหลัก "คุณธรรมนำการพัฒนา" ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" จาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ดังนี้ 

ปัญหาที่อยากแก้ 1. การใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการบริหารและจัดการกับปัญหาอุปสรรค 2. การสร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารองค์กรในด้านงบประมาณให้มีความยั่งยืน 3. การส่งเสริมบุคลากรให้มีสำนึกดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

ความดีที่อยากทำ 1. การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 2. การปฏิบัติจิตอาสา เสียสละเพื่อผู้อื่น และสังคม 3. การกตัญญู สำนึกความดี ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ

สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ในส่วนของปัญหาที่ สปสช. อยากแก้นั้น ด้วย สปสช. เป็นหน่วยงานที่ดูแล “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “บัตรทอง 30 บาท” ดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนเกือบ 48 ล้านคน และสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกสิทธิ ให้เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม มีคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ ดังนั้นการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการบริหารและจัดการปัญหาอุปสรรค และการสร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารองค์กรในด้านงบประมาณให้มีความยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรให้มีสำนึกดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร จึงเป็นหัวใจสำคัญ 
  
เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ สปสช. ยังได้ประกาศเจตนารณ์ตั้งมั่นความดีที่อยากทำ 3 ข้อ เพื่อให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติจิตอาสาเสียสละเพื่อผู้อื่นและสังคม และการกตัญญู สำนึกความดี ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำความดีนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
     • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
     • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

//////////////23 พฤศจิกายน 2565