ข่าวประชาสัมพันธ์

“สายด่วน สปสช. 1330” ให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ขอความช่วยเหลือ ประสานส่งต่อ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

85177 188
แชร์

สปสช.พัฒนา “สายด่วน สปสช. 1330” ให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ขอความช่วยเหลือ ประสานส่งต่อ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง แนะนำ “กดเลือกหมายเลขบริการ” ได้รับการดูแล มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เผยปี 2565 ประชาชนรับบริการเพิ่มสูงถึง 7.4 ล้านครั้ง จากสถานการณ์โควิด-19 ร่วมจัดระบบบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระบุเป็นกลไกสำคัญกองทุนบัตรทอง ดูแลประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทอง 30 บาท 

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า “สายด่วน สปสช. 1330” เป็นกลไกสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท โดยจัดตั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้คำแนะนำการใช้สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงเป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือ ประสานส่งต่อรับการรักษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เข้าถึงบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ตลอดระยะเวลา 19 ปี สายด่วน สปสช. 1330 ได้ทำหน้าที่ช่องทางหลักในการดูแลประชาชนควบคู่กับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น บริการผ่านระบบออนไลน์ อย่างไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso, Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้นนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้พัฒนาระบบเพื่อร่วมดูแลประชาชนที่ติดเชื้อให้เข้าถึงบริการ โดยข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สายด่วน สปสช. 1330 ได้ให้บริการประชาชน เพิ่มมากขึ้น เป็น 2,585,915 ครั้ง (ในจำนวนนี้เป็นบริการโควิด-19 จำนวน 642,700 ครั้ง) จากปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 995,571 ครั้ง ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการ ทำให้ในปีนี้ สปสช. ได้ดำเนินการขยายบริการสายด่วน สปสช. 1330 ถึง 3,000 คู่สาย รวมถึงช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการบริการประชาชน

ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) การให้บริการสายด่วน สปสช. 1330 ได้เพิ่มสูงขึ้น เป็น 7,386,316 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูล 4,875,757 ครั้ง บริการเชิงรุก เช่น ติดตามอาการผู้ป่วยโควิด ติดตามตรวจ ATK บริการ HI/CI OPSI และติดตามการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นต้น 1,260,874 ครั้ง ประสานหาเตียง 499,876 ครั้ง ร้องทุกข์ 130,598 ครั้ง และร้องเรียน 19,085 ครั้ง  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มเติมบริการกรณีโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1330 ตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ บริการจับคู่หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สู่ระบบ Home Isolation, ระบบเสริมหน่วยบริการส่งยาโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่การรักษา, บริการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19, บริการชุดตรวจ ATK และบริการสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดสิทธิประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ สปสช. ได้ขยายบริการอื่นๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิเพิ่มเติม   

ทั้งนี้ เพื่อให้การรับบริการสายด่วน สปสช. 1330 มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สปสช. ได้พัฒนาระบบและรายการบริการใหม่ โดยประชาชนสามารถโทรสายด่วน สปสช. 1330 กดเลือกหมายเลขตามรายการบริการ ดังนี้

กด 1 รับฟังข้อมูลหลักประกันสุขภาพทั่วไปด้วยเครื่องอัตโนมัติ

กด 2 ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ

กด 3 หน่วย 50(5) /ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กด 4 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

กด 5 ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการ

กด 6 หน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญา

กด 8 สอบถามข้อมูลและจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กด 9 ศูนย์ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย

กด 10 ระบบโทรสารอัตโนมัติ

กด 11 ปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรม

กด 16 สอบถามสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV

กด 18 ประสานส่งต่อผู้ป่วย ร้องเรียน ร้องทุกข์

กด 67 บำบัดยาเสพติด

กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ สปสช. 

กด # รับฟังซ้ำ

ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า นอกจากนี้ สปสช.ยังมีช่องทางติดต่อสำหรับหน่วยบริการหรือ Provider call center ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 กด 5 โดยให้บริการข้อมูลต่างๆ ดังนี้ กด 1 การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กด 2 การใช้สิทธิกรณีเหตุสมควร และ กด 3 โปรแกรม/Web Site กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับหน่วยบริการที่ร่วมบริการประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท 

“การเข้าถึงสิทธิและบริการเป็นหัวใจสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำเป็นต้องมีกลไกที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่นี้ ทั้งการให้ข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ปัญหา โดยขณะนี้ได้เพิ่มช่องทางกด 18 สำหรับผู้ที่ประสงค์หาโรงพยาบาลรับส่งต่อและรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดยังร่วมเป็นกลไกของรัฐบาลเพื่อร่วมแก้วิกฤติทำให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
     • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
     • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

//////////////4 พฤศจิกายน 2565