ข่าวประชาสัมพันธ์

‘สิทธิบัตรทอง 30 บาท’ ครอบคลุมอะไรบ้าง ? เปิดข้อมูลสิทธิประโยชน์ฉบับ ‘อัพเดท’ 7 มิ.ย.65 ได้ที่นี่

74170 124
แชร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงประกาศบอร์ด สปสช. ฉบับเดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

สำหรับประกาศฉบับใหม่นี้ ได้กำหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการสามารถรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 13 รายการ ได้แก่ 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2. การตรวจวินิจฉัยโรค 3. การตรวจและการรับฝากครรภ์ 4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์ 5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ 8. การบริบาลทารกแรกเกิด 9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย 10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 13. บริการสาธารสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/127/T_0021.PDF

//////////////24 มิถุนายน 2565