ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ชวนคนไทยทุกสิทธิการรักษาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธ.ค.64 ขอฉีดง่ายแค่จองคิวผ่านแอปเป๋าตัง หรือติดต่อที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

12035 115
แชร์

สปสช.ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยง ฟรี ถึง 31 ธ.ค.64 นี้ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด่านหน้าสู้โควิด และกลุ่มเสี่ยงที่มีการรวมตัวกัน เช่น ชุมชนแออัด ตลาด โรงเรียน ซึ่งถือว่าครอบคลุมคนไทยทุกคน

เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 จองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ที่แอปเป๋าตัง เข้าไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน เลือกฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เลือกหน่วยบริการ แล้วจองคิวนัดหมายล่วงหน้าได้เลย

สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลรัฐและ รพ.สต.ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ แนะนำให้โทรไปล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน และใครบ้างที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปสามารถลงทะเบียนและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี

2.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวานและผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด

3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

4.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

5.ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อHIVที่มีอาการ)

7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตาราเมตร

พิเศษปี 2564 เพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทุกช่วงอายุ ซึ่งถือว่าครอบคลุมคนไทยทุกคน ได้แก่ 

8. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

9. กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด เช่น ชุมชนแออัด ตลาด ขนส่งสาธารณะ สถานศึกษา สถานประกอบการ หรือสถานบริการ เป็นต้น

10. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ ที่ สธ. 0410.12/ ว922 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

//////////////23 พฤศจิกายน 2564