ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

518 26
แชร์

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม”  อีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับปการ เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์  และความมั่นคงของประเทศ   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สปสช. ได้น้อมนำหลักของปรัชญา อันประกอบด้วยความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน  มาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้คนไทยเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี อย่างเท่าเทียม มั่นคงและยั่งยืน

แม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว  แต่ผลอันเนื่องจากโครงการพระราชดำริของพระองค์ยังผลิดอกออกผลยังประโยชน์ ให้กับอาณาประชาราษฎร์ และประเทศ เอนกอนันต์หาที่สุดมิได้  

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร สปสช. ทุกคนขอปฏิญาณตนว่า จะสืบสานพระราชปณิธานด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” ตามคำพ่อสอนด้วยความจงรักภักดี  จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสืบไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ