ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.พร้อมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ กรณีติดเชื้อโควิด-19 จากการดูแลรักษาผู้ป่วย

392 17
แชร์

สปสช.ดูแล “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการกรณีโควิด-19 เผยปี 64 ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 11 ราย   

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุข ทั้ง แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นกลุ่มคนที่ทำงานอย่างหนักในช่วงเวลานี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในฐานะที่เป็นด่านหน้า ทำให้มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และควบคุมการแพร่กระจายโรค

ภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “กองทุนบัตรทอง” ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ให้บริการทั้งบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ รองรับการช่วยเหลือเบื้องต้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการให้บริการกรณีโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง โดยเป็นไปตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559”

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาในปี 2563 มีบุคลากรทางการแพทย์รับเงินช่วยเหลือจากกรณีโควิด-19 แล้วจำนวน 1 ราย และล่าสุดในปี 2564 นี้ มีผู้ให้บริการรวมถึง อสม. ที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 11 ราย ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 3 ราย ในจำนวนนี้ 1 รายเป็น อสม.ที่เสียชีวิตเมื่อปี 2563 แต่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือในปีนี้ ส่วนที่เหลือนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะมีการดำเนินการโดยเร่งด่วน  

ทั้งนี้ ในส่วนอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กำหนดใน 3 กรณี ดังนี้

1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000-400,000 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000-240,000 บาท

3. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท

 

/////////////26 เมษายน 2564