ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อง สปสช.แก้ปัญหาองค์กรคนพิการเข้าไม่ถึง กปท. หลังถูกงดหนุนโครงการเพื่อคนพิการ

413 5
แชร์

ร้อง สปสช.แก้ปัญหาองค์กรคนพิการเข้าไม่ถึง กปท. หลังถูกงดหนุนโครงการเพื่อคนพิการ

 

“เครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ” ยื่นหนังสือร้อง “อนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม บัตรทอง” แก้ปัญหา “องค์กรคนพิการเข้าไม่ถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กปท.” หลังเสนอโครงการถูกงดสนับสนุน เชื่อเกิดจากไม่เข้าใจหลักการ กปท. มองการมีส่วนร่วมเป็นบทบาทหน่วยงานรัฐ ด้าน ประธานอนุกรรมการฯ เตรียมนำเรื่องหารือร่วมแก้ปัญหา ย้ำการมีส่วนร่วม หลักการกองทุนบัตรทอง    

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันเสาร์ ไชยกุล เครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ พร้อมด้วย นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพในทุกภาคส่วน โดยมี นางสุภาพร ถิ่นวัฒนานุกูล เป็นประธาน ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ หรือ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” (กปท.) และแนวทาง ทำความเข้าใจ กำกับประสิทธิภาพบริหารกองทุน 

นายวันเสาร์ กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นกลไกภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน ที่ผ่านมาเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพได้รับการร้องเรียนจาก “ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี” ในฐานะศูนย์บริการคนพิการ กรณีได้รับแจ้งผลการพิจารณา “โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการรักษาสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลงนามโดยปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองพัฒนา ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ของดสนับสนุนโครงการ เนื่องจากภารกิจค้นหา สำรวจ คนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายเป็นบทบาทภารกิจของเทศบาล ไม่ใช่บทบาทองค์กรคนพิการ ทั้งงบประมาณที่ใช้ในโครงการ 70,000 บาท เป็นเงินค่อนข้างสูงและขาดระเบียบรองรับ

เครือข่ายคนพิการสุขภาพ เห็นว่า เหตุผลการงดสนับสนุนโครงการฯ ขัดแย้งมาตรา 47 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่มุ่งส่งเสริมให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น โดยให้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน ทั้งสอดคล้องกับประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และประกาศหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้ยื่นเรื่องขอให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ แก้ไขปัญหาดังกล่าว

“ไม่เฉพาะเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา แต่ยังเกิดปัญหาในพื้นที่อื่นด้วย รวมทั้งที่ กทม. ก็เจอปัญหาแล้ว 3 โครงการ ซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาคนพิการถูกมองเป็นผู้รับเท่านั้น แต่การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายคนพิการจะเป็นการดูแลสุขภาพคนพิการด้วยกัน ส่วนที่ระบุว่า การสำรวจคนพิการเป็นบทบาทหน่วยงานรัฐนั้น ผมมองว่าเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน ทั้งข้อมูลการสำรวจโดยเครือข่ายคนพิการยังเป็นข้อมูลใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์” เลขาเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ กล่าว  

นายธีรยุทธ กล่าวว่า ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอโครงการดังกล่าวภายใต้ กปท. ซึ่งทางเทศบาลเมืองบางรักพัฒนามีการทำหนังสือหารือไปยัง สปสช.เขต 4 สระบุรี ก่อนหน้านี้ และตอบกลับเทศบาลว่า กิจกรรมภายใต้โครงการที่ทางศูนย์ฯ เสนอนี้สอดคล้องกับประกาศ 2 ฉบับข้างต้น คือ ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และประกาศหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยให้เป็นดุลยพินิจของเทศบาลฯ ในการพิจารณา แต่ทางเทศบาลฯ ประธานกองทุนฯ กลับใช้ดุลยพินิจงดการสนับสนุนโครงการ ซึ่งขัดกับหลักการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเพื่อเป็นบรรทัดฐานการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนพิการต่อไป

 

  

 

“เรื่องนี้มาจากความไม่เข้าใจของท่านปลัด ในฐานะประธานกองทุนฯ ที่ผ่านมาองค์กรคนพิการหลายพื้นที่ก็เจอปัญหานี้ไม่น้อย ส่วนงบที่ระบุว่าสูงไปเมื่อดูกิจกรรมแล้วก็ไม่มาก แต่จะส่งผลกระทบกับคนพิการเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย ไม่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะผู้พิการรุนแรง จึงขอให้อนุกรรมการฯ และ สปสช. แก้ไขปัญหานี้” ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี กล่าว 

ด้าน นางสุภาพร กล่าวว่า กองทุนบัตรทองมีหลักการสำคัญคือสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มี กปท. เป็นกลไกหนึ่ง และเครือข่ายคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมนี้ หลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางอนุกรรมการฯ คงจะได้มีการหารือปัญหาร่วมกัน เพราะเป็นหนึ่งภายใต้ภารกิจในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลของอนุกรรมการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และทำให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งต้องขอบคุณเครือข่ายคนพิการฯ ที่ได้ร่วมสะท้อนปัญหาให้เราได้เห็นในวันนี้

นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน กล่าวว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกองทุนฯ ตามกฎหมายอำนาจการอนุมัติโครงการขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ กปท. ดังนั้นคงต้องขอข้อมูลจากคณะกรรมการฯ ถึงเหตุที่ไม่อนุมัติโครงการ รวมถึงข้อมูลจากสำนักงานเขต สปสช. หากมาจากความไม่เข้าใจ จะได้อธิบายให้ชัดเจน โดย สปสช.ยินดีร่วมแก้ไขปัญหา ผ่านการดำเนินการโดยอนุกรรมการฯ นี้ อย่างไรก็ตามประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ เชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนาระบบร่วมกันต่อไป         

 /////////24 กุมภาพันธ์ 2564