ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นำร่อง ‘กายภาพบำบัดใกล้บ้าน’ บริการใหม่ในระบบบัตรทอง

64 0
แชร์

          โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัดในระบบบัตรทอง นำร่องการรักษา-เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วย 3 กลุ่ม “โรคหลอดเลือดสมอง -สมองบาดเจ็บ-ไขสันหลัง” ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 เยี่ยมชมโครงการ “ฟื้นฟูกายภาพบำบัดแบบใกล้บ้าน และสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านกายภาพบำบัด” ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

สำหรับโครงการดังกล่าว โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาได้ชักชวนคลินิกกายภาพบำบัดในระบบบัตรทองให้เข้ามาร่วมให้บริการประชาชนในลักษณะเครือข่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยแล้ว ยังมีส่วนสำคัญต่อการลดเวลาการรอคอยและลดความแออัดในโรงพยาบาลสอดคล้องมาตรการ New normal ด้วย

นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กล่าวว่า โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชศรีมาได้นำร่องโครงการตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคลินิกกายภาพบำบัดในระบบบัตรทอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดในชุมชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการรักษาในคลินิกกายภาพบำบัดที่ใกล้บ้านมากขึ้น

“การให้บริการแบบเครือข่ายจะสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เพราะมีทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการแบบองค์รวม ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นองค์รวม และสอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพราะผู้ป่วยจะไม่ต้องเข้ามากระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาล” นพ.จิรศักดิ์ กล่าว

น.ส.ภัทรกร จันทวร นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชศรีมา กล่าวว่า ผู้ป่วยกายภาพที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สมองบาดเจ็บ โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถพัฒนาศักยภาพได้ไม่ยาก ซึ่งภายหลังที่โรงพยาบาลได้รับเลือกเป็นหน่วยบริการประจำในโครงการฟื้นฟูฯ ได้เริ่มส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกกายภาพบำบัดแล้ว ขณะเดียวกันก็มีการเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมประเมินผู้ป่วยและวางแผนการรักษาร่วมกับโรงพยาบาลด้วย

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สปสช.ได้เพิ่มการให้บริการที่ “คลินิกกายภาพบำบัด” มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการการทำกายภาพบำบัดในชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสำหรับผู้ป่วย 3 กลุ่ม ที่จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยสมองได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain injury) และผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนสู่ภาวะคงที่

ทั้งนี้ ผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคจะเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการสาธารณสุขที่เป็นการปรับรูปแบบบริการ ลดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เบื้องต้นมีการกำหนดเป้าหมายนำร่องคลินิกกายภาพบำบัดในเขตเมืองใหญ่ เขตปริมณฑล และเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในพื้นที่ สปสช. เขต 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 และ 12 จำนวน 25 แห่ง โดยคลินิกกายภาพที่เข้าร่วมให้บริการนี้จะต้องเป็นสถานบริการได้มาตรฐาน ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ที่สำคัญคือต้องมีนักกายภาพบำบัดปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อย 1 คน        

 

 /////////22 กุมภาพันธ์ 2564