องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาณุพงค์

22 ม.ค. 2565

14:41 น.

การเบิกค่าวัคซีนโมเดอร์น่า

ขอสอบถามว่าสามารถเบิกค่าวัคซีนโมเดอร์น่า ที่จองกับโรงพยาบาลต่างๆ ได้หรือไม่

Admin

31 ม.ค. 2565

10:00

ตอบกลับ
สปสช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีอาการแพ้วัคซีนหรือมีอาการไม่พึงประสงค์หรือมีอาการข้างเคียง หลังจากฉีดวัคซีน Covid-19 จากสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่ภาครัฐกำหนดให้ไปฉีด โดยครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม(สัญชาติไทย) สิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูก-ผิด
โดยจะต้องเป็นวัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดหา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิด โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)