ซักซ้อมแนวทางการบันทึกค่ารักษาพยาบาลกรณีศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเบิกในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1071 10
แชร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง.

            ตามที่ มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2556 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้บริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

            ในการนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สปสช. ขอแจ้งแนวทางการบันทึกค่ารักษาพยาบาลกรณีศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อส่งเบิกในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ