สปสช.เปิดเพจ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.” ช่องทางสื่อสารใหม่ ขับเคลื่อน กปท.ทั่วประเทศ

17267 152
แชร์

สปสช.เปิดเพจ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.” ช่องทางสื่อสารใหม่ สื่อสารอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่น นำเสนอนวัตกรรมการจัดการสุขภาพเชิงรุก ภายใต้ กปท. พร้อมเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำโครงการ-กิจกรรมสุขภาพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่     

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” หรือ กปท. ได้เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ ตามมาตรา 47 พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เน้นการสร้างพฤติกรรมให้เกิดการดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพ

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของ กปท. ซึ่งเริ่มในปี 2549 ปัจจุบันมี อปท. ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดตั้ง กปท. แล้วจำนวน 7,740 แห่ง โดยในแต่ละปีได้มีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยเกิดขึ้นมากมาย โดยมีความหลากหลายตามสภาวะสุขภาพของแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงาน กปท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้การขับเคลื่อน กปท. ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาจึงได้มีการสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชน ตามบทบาทเฉพาะของ กปท. พร้อมจัดทำสื่อสัญลักษณ์ โลโก้ กปท. มาสคอตการ์ตูน “นาย กปท. (กอปอทอ)” และข้อความคำขวัญ “สุขภาพดีมีหลักประกัน ท้องถิ่นสร้างสรรค์ กปท.สนับสนุน" เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่าง กปท. และสู่สาธารณะ

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ตามที่ สปสช. ได้สำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในส่วนของ อปท. พบว่าร้อยละ 83.4 มีข้อเสนอให้จัดทำช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารการดำเนินงาน กปท. ดังนั้น สปสช. จึงได้จัดทำเฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.” ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้ นอกจากเป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังเป็นช่องทางนำเสนอกิจกรรมและเรื่องเล่าดีๆ ภายใต้ กปท. ทั้งเป็นแหล่งรวมผลงานนวัตกรรม กปท. ทั่วประเทศ อาทิ  ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและขับเคลื่อน กปท. เพื่อการร่วมเป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สู่ผลสำเร็จการสร้างนำซ่อมและมีสุขภาพดีถ้วนหน้าต่อไป

“แต่เดิมเราคุ้นเคย กปท. ในชื่อกองทุนสุขภาพตำบล แต่หลังจาก สปสช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการดำเนินงานกองทุน ทำให้ อปท. หลายแห่งเกิดความมั่นใจและนำ กปท. มาร่วมดูแลสุขภาพชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดการแพร่ระบาด

และการเปิดเพจกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาของ กปท. ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.”
https://www.facebook.com/CHF.NHSO