ขั้นตอนการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สิทธิ อปท.

13049 0
แชร์
ขั้นตอนการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สิทธิ อปท.

ขั้นตอนการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สิทธิ อปท. 

การเข้ารับบริการ ในระบบเบิกจ่ายตรง

  • ผู้มีสิทธิยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ณ สถานพยาบาลของรัฐ จากนั้น สถานพยาบาลจะตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ
  • กรณีผู้ป่วยนอก หากตรวจสอบพบเป็นสิทธิ อปท.สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • กรณีผู้ป่วยใน หากตรวจสอบแล้วสิทธิยังไม่มีในฐานของ อปท. ให้ผู้มีสิทธิติดต่อหน่วยงาน อปท ต้นสังกัดเพื่อขอหนังสือรับรองสิทธิ แล้วนำมายื่นต่อสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง โดยผู้มีสิทธิไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 

จัดทำโดย  ::  สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

YouTube ::  https://youtu.be/rKXKUVLeJ-k

Facebook :: https://www.facebook.com/NHSO.Thailand