แนวทางการเข้ารับบริการ สำหรับผู้มีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

31186 0
แชร์
แนวทางการเข้ารับบริการ สำหรับผู้มีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

สิทธิอปท. สามารถเข้ารับบริการที่ไหนได้บ้าง

กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ

  • ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ ณ สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ที่รพ. รัฐ ทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข(ศบส.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต) หาก ศบส.และรพ.สตเข้าร่วมโครงการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับ สปสช. แล้ว สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นเดียวกัน  ซึ่งหาก ศบส.และรพ.สต เข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถเข้ารับบริการและนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้

เช่นเดียวกัน

กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเอกชน

  • สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนจะเข้ารับบริการได้ในกรณีฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ซึ่งทางสถานพยาบาลเอกชนจะเป็นผู้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงของสปสช. (EMCO)

ในกรณีที่แพทย์ผู้ทำการรักษาวินิจฉัยว่าการเข้ารับบริการไม่เข้าเงื่อนไขเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน  หากแพทย์ผู้ทำการรักษาออกใบรับรองแพทย์ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องรับตัวผู้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นผู้ป่วยในเนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้

  1. ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
  2. ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ให้เบิกครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท
  • สถานพยาบาลของรัฐมีความจำเป็นต้องส่งตัวไปเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคราว เช่น กรณีส่งตัวไปทำหัตถการฟอกเลือดล้างไต ,MRI เป็นต้น

 

ชื่อ :: แนวทางการเข้ารับบริการ สำหรับผู้มีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดทำโดย  ::  สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

YouTube ::  https://youtu.be/rKXKUVLeJ-k
Facebook :: https://www.facebook.com/NHSO.Thailand