แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับผู้มีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4384 0
แชร์
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับผู้มีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สปสช. ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลขึ้นผ่านสื่อ VDO ในระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

ชื่อ :: แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับผู้มีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำโดย  ::  สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

YouTube ::  https://www.youtube.com/watch?v=YmeVBZMHkoo
Facebook :: https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

Update ::  24/1/2564