เข้าโปรแกรม อปท. > เมนูค้นหาคำร้องขอเบิก > สถานะเลือก “ไม่อนุมัติ” > กดค้นหา

1.) วิธีการตรวจสอบถึงสาเหตุของการไม่อนุมัติใบเสร็จ นายทะเบียนเลือกที่ช่อง“แสดง” ของหน้าใบเสร็จนั้นๆจะมีเหตุผลการไม่อนุมัติใบเสร็จพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข

2.) นายทะเบียนเลือกไปที่ช่อง“แก้ไข” หลังจากที่เข้าไปดูเหตุผลไม่อนุมัติในแล้ว ให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาใหม่ในเลขที่คำร้องเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลซ้ำหากมีการบันทึกข้อมูลในเลขที่คำร้องใหม่

หมายเหตุ : หน้าแก้ไข สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับตัวบุคคล ลบไฟล์หรือเพิ่มไฟล์ได้ตามเหตุผลที่แจ้งในหน้าแสดง
เข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำการ Log in เข้าระบบ เลือกเมนูด้านซ้ายมือ “รายงาน” > รายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน (Statement) >เลือกข้อมูลงวดที่ต้องการตรวจสอบ > กดปุ่ม “ค้นหา”