สปสช. จะตัดยอดออก Statement เดือนละ 1 ครั้งทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน ถ้าตรวจสอบหลักฐานครบสปสช. จะทำการโอนเงินให้ต้นสังกัดภายใน 15 - 20 วัน นับจากวันตัดยอดออก Statement
**การส่งเบิกใบเสร็จมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี**
ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจาก สปสช.เริ่มเข้ามาบริหารจัดการกองทุน อปท.เมื่อ 1ต.ค.56 ค่าใช้จ่ายที่เกิดก่อน 1ต.ค.56 ผู้มีสิทธิต้องนำไปเบิกกับต้นสังกัดตามระบบเดิม
นำใบเสร็จติดต่อนายทะเบียนต้นสังกัดเพื่อให้ต้นสังกัด ดำเนินการเบิกคืนจาก สปสช.
ตรวจสอบสิทธิจาก web สปสช / กรณีตรวจสอบไม่พบสิทธิอปท.ให้ติดต่อนายทะเบียนต้นสังกัดที่ลงทะเบียนไว้
ทั้ง 2 แห่ง มีสถานะเป็นหน่วยบริการภาครัฐ ใช้สิทธิได้ แต่อาจจะไม่ได้รับความสะดวก เพราะปัจจุบันยังไม่สามารถลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงกับทั้ง 2 หน่วยนี้ได้....ใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ แต่ต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จเบิกกับหน่วยงานตันสังกัด เนื่องจากใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เฉพาะที่รพ.ทั่วไป รพ.ศูนย์ รพ.ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิเท่านั้น
ใบเสร็จเบิกค่ารักษาพยาบาล(ฟอกเลือด) เบิกได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง ส่วนเกินของค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่สามารถเบิกได้
กรณี ลูกจ้างประจำรับบำเหน็จ ให้ปลดสิทธิ อปท. แล้วมาใช้สิทธิ UC