ชื่อไฟล์ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ขนาดไฟล์
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กค 0416.4/ว 484 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 21/12/2561 4.09 MB
ชื่อไฟล์ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ขนาดไฟล์
การเบิกจ่ายค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ.2567 ระยะที่ 1 (ว 364) กค 0416.2/ว 364 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 26/06/2567 2.40 MB
(ว 94) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค 0416.2 /ว 94 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 14/02/2567 3.27 MB
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 623 ว 623 31/12/2563 15.50 MB
ด่วน!! ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 588) ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 588 09/12/2563 758.12 KB
เวียนสถานพยาบาลของทางราชการ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กค 0416.2/ว 108 06/03/2562 673.74 KB
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 122 (2 ฉบับ) 06/03/2562 13.72 MB
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ที่ กค 0416.2/ ว 85 22/02/2562 12.30 MB
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติ่ม) ที่ กค 0416.2/ว 84 22/02/2562 74.77 KB
ถึงสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) ที่ กค 0416.2/ว 448 02/10/2561 181.13 KB
ซ้อมความเข้าใจเบิกจ่ายค่ายา ที่ กค 0416.2/ว 389 30/08/2561 28.21 KB
การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ที่ กค 0416.2/ว 156 23/03/2561 514.65 KB
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 33 19/01/2561 62.52 KB
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ที่ กค 0416.2/ว 91 20/03/2560 663.37 KB
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 400 11/10/2559 695.89 KB
แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลยาเพื่อประกอบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 353 14/11/2557 24.35 MB
แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 472 27/12/2556 755.06 KB
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 111 24/09/2555 1.55 MB
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ด่วนที่สุด ที่ 0422.2/ว 166 01/05/2555 296.20 KB
การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กค 0422.2/ว 100 22/03/2553 88.01 KB
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 65 30/08/2542 467.71 KB
ชื่อไฟล์ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ขนาดไฟล์
ค่าบริการทันตกรรม และอัตราค่าฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ทางทันตกรรม กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 16/06/2561 296.32 KB
ชื่อไฟล์ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ขนาดไฟล์
อัตราค่าบริการฯ_เบิกจ่าย_สถานพยาบาลรัฐ_ค่าฝังเข็ม_บำบัด_ว447 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 447 12/11/2558 116.04 KB
ชื่อไฟล์ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ขนาดไฟล์
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ กค 0416.4/ว 408 12/09/2561 33.59 KB
กำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 292 29/06/2561 21.20 KB
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กค 0416.4/ว 94 20/02/2561 23.27 KB
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กค 0416.4/ว 137 09/05/2560 377.50 KB
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน) ที่ กค 0431.4/ว 57 02/02/2559 326.35 KB
การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กค 0422.2/ว 76 22/02/2556 413.25 KB
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์) ที่ กค 0422.2/ว 123 27/03/2555 240.54 KB
การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล ที่ กค 0422.2/ว 70 04/03/2552 37.04 KB
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กค 0417/ ว 398 15/11/2550 61.60 KB
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ กค 0417/ว 54 14/02/2550 139.65 KB
การกำหนดให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้องรัง 4 โรค ที่ กค 0417/ว 193 17/05/2548 144.60 KB
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.2/ว 137 06/12/2543 202.32 KB
ชื่อไฟล์ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ขนาดไฟล์
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 83 13/08/2558 193.03 KB
การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 149 24/12/2555 336.15 KB
การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 129 31/10/2555 545.22 KB
การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 116 02/10/2555 1.02 MB
การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 62 28/06/2554 230.80 KB
การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 127 24/12/2553 1.07 MB
ชื่อไฟล์ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ขนาดไฟล์
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 485 21/12/2560 125.91 KB
ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 474 14/12/2560 103.48 KB
ยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule: ORS) ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 398 10/10/2559 59.53 KB
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.4/ว 182 29/04/2559 118.03 KB
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 187 05/12/2556 1.93 MB
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 210 13/06/2555 76.39 KB
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกล่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 126 29/03/2555 285.51 KB
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกล่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 112 24/03/2554 8.93 MB
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกล่มวินิจฉัย(DRGs)เพิ่มเติม_ว_188 ที่ กค 0422.2/ว 188 18/05/2551 157.38 KB
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัย(DRGs)_ว_182 ที่ กค 0431.4/ว182 29/04/2549 177.41 KB