National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

วีดีโอแปลภาษามือ เรื่องคู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

 1. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิของคนไทย  
 2. การลงทะเบียนใช้สิทธิ  
 3. ใคร ? ผู้มีสิทธิลงทะเบียน  
 4. ตรวจสอบสิทธิ  
 5. เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน  
 6. สิทธิคนพิการ ลงทะเบียนอย่างไร ?  
 7. หน่วยบริการ คืออะไร  
 8. การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ  
 9. การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
 10. บริการที่คุ้มครองค่าใช้จ่าย  
 11. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 12. การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง
 13. บริการกรณีเฉพาะ  
 14. บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง  
 15. สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  
 16. ที่อยู่และการติดต่อ สปสช.เขต
 17. ทีมหมอครอบครัว  
 18. บริการสายด่วน สปสช. 1330