National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล ประวัติ ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ศ.คลินิกเกียรติคุณ ปิยะสกล สกลสัตยาทร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน -
  พลเอกณัฐ อินทรเจริญ   ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ -
 นายประสงค์ พูนธเนศ   ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ -
 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร   ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ -
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ -
 นายจรินทร์ จักกะพาก   ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ -
 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ -
 นายการุณ สกุลประดิษฐ์   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ -
 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ -
แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร   แพทยสภา กรรมการ -
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง   สภาการพยาบาล กรรมการ -
 พลโท พิศาล เทพสิทธา   ทันตแพทยสภา กรรมการ -
 รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์   สภาเภสัชกรรม กรรมการ -
นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช   สมาคมรพ.เอกชน กรรมการ -
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม   เทศบาล กรรมการ -
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์   องค์การบริการส่วนจังหวัด กรรมการ -
นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายสุรกิจ สุวรรณแกม   องค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ -
 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น กรรมการ -
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐนพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   องค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ กรรมการ -
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข   องค์กรเอกชนด้านผู้ติดเชื้อเอช ไอ วีฯ กรรมการ -
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง นางสาวสารี อ๋องสมหวัง   องค์กรเอกชนด้านเกษตรกร กรรมการ -
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล   องค์กรเอกชนด้านชุมชนแออัด กรรมการ -
นางสุนทรี เซ่งกิ่ง นางสุนทรี เซ่งกิ่ง   องค์กรเอกชนด้านแรงงาน กรรมการ -
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ กรรมการ -
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย กรรมการ -
ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ กรรมการ -
         
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษา    
นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร ที่ปรึกษา    
นพ.ชาตรี บานชื่น ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ประธานกรรมการ -
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ -
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ -
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี  ประธานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กรรมการ -
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรรมการ -
นพ.อำนาจ กุสลานันท์ ผู้แทนแพทยสภา กรรมการ -
รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้แทนสภาการพยาบาล กรรมการ -
ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ผู้แทนทันตแพทยสภา กรรมการ -
ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม กรรมการ -
ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ผู้แทนสภาทนายความ กรรมการ -
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ -
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ผู้แทนเทศบาล กรรมการ -
นายวรวิทย์ บุรณศิริ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ -
นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ -
  ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น (พัทยา) กรรมการ -
ดร.ราศรี ลีนะกุล ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรรมการ -
ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม กรรมการ -
ภก.อภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรรมการ -
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ -
รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ -
ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ -
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ -
นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด กรรมการ -
นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ -
นางพรรณี หรุ่นโพธิ์ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค กรรมการ -

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเด็กหรือเยาวชน) กรรมการ -
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านสตรี) กรรมการ -
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้สูงอายุ) กรรมการ -
นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านโรคเรื้อรัง) กรรมการ -
นายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านชนกลุ่มน้อย) กรรมการ -
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กรรมการ -
นพ.พงศธร เนตราคม ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช กรรมการ -
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์แผนไทย กรรมการ -
นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น กรรมการ -
ร.ต.อ.จิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น กรรมการ -
       
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559