National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

สปสช.อุบล ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สปสช.อุบล ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก รองผอ.สปสช. เขต 10 อุบลฯ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาของระบบการส่งต่อบริการ ทั้งการส่งต่อไปรักษาระดับเหนือกว่า และส่งกลับไปยังหน่วยบริการใกล้บ้าน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยขาดการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องและไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นของโรคที่มีอัตราตายสูง ดังนั้นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ทำการพัฒนาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงและกลุ่มโรคที่มีปัญหาในพื้นที่  คือ เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในการบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการในกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และทันเวลา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาในแต่ละระดับหน่วยบริการ

           ในการประชุมครั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาระบบการส่งต่อ ส่งกลับ ทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องและทันเวลา และพัฒนาแนวทางการประสานงาน/การส่งข้อมูล/การสื่อสารระหว่างเครือข่าย

 

            ในการประชุมครั้งได้นี้ได้รับการร่วมมือจาก จากหน่วยบริการใน 5 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้นกว่า250 ท่าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป