ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
03/04/2567 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการต่อ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567
22/02/2567 คู่มือระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
05/04/2567 การคัดเลือกกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571
18/12/2566 เอกสารโครงสร้าง API การยืนยันการเข้ารับบริการปิดสิทธิและ 13 แฟ้ม และเอกสารการขอ TOKEN และ 13 แฟ้มของหน่วยบริการ
13/11/2566 ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
16/10/2566 PPT_สอนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียน_OSS_16102023_Final
10/08/2566 เอกสารแนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคมะเร็ง ปี 2566 ฉบับสมบูรณ์
11/07/2566 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงสร้างชุดข้อมูล
06/11/2566 รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการใส่รากฟันเทียม
28/04/2566 ประชุมชี้แจ้งการคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการ Authen ให้หน่วยบริการ กับการ Authen ผ่าน Mobile Application
24/04/2566 เอกสารประกอบการพัฒนาสำหรับการใช้งาน API เพื่อคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการยืนยันตัวตนให้หน่วยบริการ
19/03/2567 รวมประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
08/12/2566 รายชื่อหน่วยบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมให้คำปรึกษาและบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยีน BRCA1/BRCA2 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2567
10/05/2566 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570
10/01/2566 ประกาศ สปสช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สปสช. พ.ศ. 2566
05/01/2566 เอกสารนำเสนองานเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2022 ณ กระทรวงการต่างประเทศ (9 ธ.ค.65)
05/10/2565 แจ้งหยุดการใช้งานโปรแกรม กปท.ใหม่ (CHF) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 - 25 ตุลาคม 2565
24/11/2565 ขอเชิญชวน สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร
30/11/2565 รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-แนะนำการใช้ยา'
30/03/2565 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งาน (Username/Password) ระบบสารสนเทศ สปสช. (DC)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 119 รายการ