ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
07/07/2565 ขอเชิญชวน สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร
11/08/2565 รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-แนะนำการใช้ยา'
30/03/2565 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งาน (Username/Password) ระบบสารสนเทศ สปสช. (DC)
09/03/2565 รายชื่อและเบอร์โทร.ผู้ประสานงานจุดรับยาฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.
07/02/2565 ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวาย วันที่ 9 กพ.65
07/02/2565 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วันที่ 2 กพ.65
17/02/2565 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ (มาตรา 41)
16/12/2564 รายชื่อโรงพยาบาลที่มีหน่วยตรวจตา (Refraction unit) ปี 2565
08/12/2564 ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการผู้ป่วยนอก และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
16/11/2564 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือเปิดการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
18/10/2564 วิธีการบันทึกเบิกน้ำยา CAPD และ APD
16/09/2564 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
10/09/2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ Antigen test kit (ATK) สำหรับหน่วยบริการจ่าย ATK ให้แก่ประชาชน
26/11/2564 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) พ.ศ. 2564
27/08/2564 แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้บริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD)
03/09/2564 ประชุมชี้แจงปฐมนิเทศหน่วยบริการร่วมจ่ายชุด ATK
13/08/2564 ประชุมชี้แจงการจัดระบบบริการ และการขอรับค่าใช้จ่ายฯ การตรวจคัดกรองด้วย ATK และการดูแลรักษาแบบ HI/CI สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงค้างคืนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
18/07/2564 ไฟล์สำหรับงานสาธิตแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 102 รายการ