ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
08/09/2565 แบบฟอร์มขอสิทธิ/ยกเลิก การเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
23/07/2564 คู่มือการสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย
18/07/2564 ไฟล์สำหรับงานสาธิตแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)
25/06/2564 ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
07/04/2564 เอกสารประกอบคำบรรยาย งานประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันที่ 25 มกราคม. 2554 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
07/04/2564 เอกสารประกอบคำบรรยาย งานประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันที่ 24 มกราคม. 2554 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
07/04/2564 คู่มือและแผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ : รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
17/03/2564 ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการบำบัดทดแทนไต วันที่ 16 มีนาคม 2564 รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (BB206)
16/03/2564 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1/2564
22/02/2564 คู่มือ BCP-COVID19 และ Strategy สปสช.
22/02/2564 คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันเข้ารับบริการ Authen code/Claim code
22/02/2564 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
22/12/2563 หนังสือแจ้งแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายโควิด 19
24/12/2563 ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
21/01/2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21/01/2564 หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Enrollment : ERM) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
22/12/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
22/12/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 พ.ย.63
22/12/2563 คู่มือการใช้งานระบบรับฟังความคิดเห็น (User Manual)
22/12/2563 เอกสารกำหนดการประชุมฯกองทุนฯ ปี 2564
กำลังแสดงรายการ 61-80 จากทั้งหมด 203 รายการ