ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
13/11/2566 ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
02/11/2566 งานวิจัยโครงการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายของสิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย TDRI
16/10/2566 PPT_สอนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียน_OSS_16102023_Final
10/08/2566 เอกสารแนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคมะเร็ง ปี 2566 ฉบับสมบูรณ์
11/07/2566 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงสร้างชุดข้อมูล
06/11/2566 รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการใส่รากฟันเทียม
16/06/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.2.0 สำหรับหน่วยบริการ
09/06/2566 ประกาศโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการจัดทำ ระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ. 2566
28/04/2566 ประชุมชี้แจ้งการคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการ Authen ให้หน่วยบริการ กับการ Authen ผ่าน Mobile Application
24/04/2566 เอกสารประกอบการพัฒนาสำหรับการใช้งาน API เพื่อคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการยืนยันตัวตนให้หน่วยบริการ
29/09/2566 แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
03/05/2566 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งานระบบบันทึกเรื่องร้องเรียน (Username/Password ระบบ CRM)
07/11/2566 รวมประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
01/03/2566 รายการการจ่ายการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28/02/2566 ปริมาณการใช้และการชดเชยรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instruments) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565
15/11/2566 รายชื่อหน่วยบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมให้คำปรึกษาและบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยีน BRCA1/BRCA2 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2567
10/05/2566 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570
13/01/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.1.0 สำหรับหน่วยบริการ ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 2.1.0 (เงื่อนไขการปรับปรุงเพิ่มระบบขอหนังสือรับรองสิทธิ สำหรับผู้มีสิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร)
10/01/2566 ประกาศ สปสช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สปสช. พ.ศ. 2566
19/07/2566 รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 206 รายการ