ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
03/04/2567 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการต่อ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567
22/02/2567 คู่มือระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
05/04/2567 การคัดเลือกกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571
19/02/2567 ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 2.3.2 สำหรับหน่วยบริการ
18/12/2566 เอกสารโครงสร้าง API การยืนยันการเข้ารับบริการปิดสิทธิและ 13 แฟ้ม และเอกสารการขอ TOKEN และ 13 แฟ้มของหน่วยบริการ
17/04/2567 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2567 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
13/11/2566 ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
02/11/2566 งานวิจัยโครงการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายของสิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย TDRI
16/10/2566 PPT_สอนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียน_OSS_16102023_Final
10/08/2566 เอกสารแนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคมะเร็ง ปี 2566 ฉบับสมบูรณ์
11/07/2566 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการพัฒนาโครงสร้างชุดข้อมูล
06/11/2566 รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการใส่รากฟันเทียม
16/06/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.2.0 สำหรับหน่วยบริการ
09/06/2566 ประกาศโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการจัดทำ ระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ. 2566
28/04/2566 ประชุมชี้แจ้งการคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการ Authen ให้หน่วยบริการ กับการ Authen ผ่าน Mobile Application
24/04/2566 เอกสารประกอบการพัฒนาสำหรับการใช้งาน API เพื่อคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการยืนยันตัวตนให้หน่วยบริการ
29/09/2566 แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
03/05/2566 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งานระบบบันทึกเรื่องร้องเรียน (Username/Password ระบบ CRM)
19/03/2567 รวมประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
01/03/2566 รายการการจ่ายการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 210 รายการ