ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
28/04/2566 ประชุมชี้แจ้งการคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการ Authen ให้หน่วยบริการ กับการ Authen ผ่าน Mobile Application
24/04/2566 เอกสารประกอบการพัฒนาสำหรับการใช้งาน API เพื่อคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการยืนยันตัวตนให้หน่วยบริการ
31/03/2566 แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
03/05/2566 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งานระบบบันทึกเรื่องร้องเรียน (Username/Password ระบบ CRM)
13/03/2566 รวมประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
01/03/2566 รายการการจ่ายการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28/02/2566 ปริมาณการใช้และการชดเชยรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instruments) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565
24/04/2566 รายชื่อหน่วยบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมให้คำปรึกษาและบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยีน BRCA1/BRCA2 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2566
10/05/2566 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570
13/01/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.1.0 สำหรับหน่วยบริการ ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 2.1.0 (เงื่อนไขการปรับปรุงเพิ่มระบบขอหนังสือรับรองสิทธิ สำหรับผู้มีสิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร)
10/01/2566 ประกาศ สปสช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สปสช. พ.ศ. 2566
21/02/2566 รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
05/01/2566 เอกสารนำเสนองานเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2022 ณ กระทรวงการต่างประเทศ (9 ธ.ค.65)
06/12/2565 เอกสารประกอบการพัฒนา API SPEC สำหรับผู้พัฒนา
19/12/2565 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2566 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
04/11/2565 แบบฟอร์มขอใช้บริการ API-Authentication (TOKEN KEY) สำหรับงานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ "New Authentication" ด้วยบัตร Smart Card ผ่านโปรแกรม "NHSO Secure SmartCard Agent"
29/05/2566 รายชื่อร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาที่ร้านได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31/10/2565 รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิโซนกรุงเทพตะวันออกสำหรับผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง
07/10/2565 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.0.0 สำหรับหน่วยบริการ
05/10/2565 แจ้งหยุดการใช้งานโปรแกรม กปท.ใหม่ (CHF) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 - 25 ตุลาคม 2565
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 198 รายการ