ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
19/01/2565 รายชื่อผู้ประสานงานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ สปสช.เขต 1-13
17/01/2565 การจัดทำสัญญาหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
13/01/2565 *Update* โปรแกรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้งานระบบ UC Authentication LGO5.x (Smart Card Authentication) รองรับการต่อ License ปี 2565
19/01/2565 รายชื่อผู้รับผิดชอบ บริการยาเม็ดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย สปสช.เขต 1-13
27/12/2564 ข้อมูลค่าบริการโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564
27/12/2564 รายรับค่าบริการโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
16/12/2564 รายชื่อโรงพยาบาลที่มีหน่วยตรวจตา (Refraction unit) ปี 2565
09/12/2564 คู่มือการนำเข้าข้อมูลประชากร จาก Text File เข้า MS Access
06/01/2565 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2565 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
08/12/2564 ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการผู้ป่วยนอก และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
19/01/2565 ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/12/2564 แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30/11/2564 โปรแกรม E-Form Agent Version 2.0.1
30/11/2564 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เรื่องการมอบอำนาจลงทะเบียน UC
26/11/2564 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19
19/11/2564 แบบฟอร์มสัญญาให้บริการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
16/11/2564 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือเปิดการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
18/10/2564 วิธีการบันทึกเบิกน้ำยา CAPD และ APD
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 171 รายการ