ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
22/12/2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง PDCA
22/12/2563 คู่มือการใช้งานระบบ UCRegister E-Form
22/12/2563 เอกสารสื่อเผยแพร่ในงาน มหกรรม "ชุมชนสุขภาวะ" ในวันที่ 7-9 มกราคม 2562
22/12/2563 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD เขต 9 นครราชสีมา
22/12/2563 หนังสือการแจ้งปรับสิทธิย่อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้แก่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
22/12/2563 สัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ประจำปี 2562
22/12/2563 การประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยบริการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
27/01/2564 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ 2562 คู่มือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผังแนวทางบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2562
22/12/2563 ประชุมชี้แจงการจัดการระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
22/12/2563 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ฉบับที่ 1
24/12/2563 ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ เรื่อง การใช้ข้อมูลสุขภาพ "Health Information" และการสร้างข้อคำถามออนไลน์
22/12/2563 การยกเลิกการสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
22/12/2563 เวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติจัดเก็บเงินฯ
22/12/2563 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 2 ปี : การกำกับคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครองสิทธิระดับเขตพื้นที่ “Commitment & Reflection”
22/12/2563 คู่มือ ถาม-ตอบบูรณาการ 3 กองทุน
22/12/2563 การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD วันที่ 17-18 พค..61 ณ ห้องประชุม First Class1 รร.ประจักษ์ตราดีไซน์ อ. เมือง จ. อุดรธานี
12/01/2564 การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD วันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
22/12/2563 การประชุมเพื่อแสวงหาฉันทามติ
22/12/2563 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไต ระดับเขต วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมทีเคพาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
22/12/2563 แนวทางการเบิกชดเชยและการประสานส่งต่อผู้ป่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561
กำลังแสดงรายการ 61-80 จากทั้งหมด 161 รายการ