ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
22/12/2563 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Covid-19
22/12/2563 PDPA สปสช 20 feb 2020
22/12/2563 คู่มือโปรแกรมบันทึกข้อมูลทะเบียนบุคลากรของหน่วยงานรัฐ
22/12/2563 หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบ เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
22/12/2563 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
22/12/2563 หนังสือแจ้งแนวทางการใช้แบบคำร้องลงทะเบียนฯสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
22/12/2563 คู่มือการบริหารงานลงทะเบียน ปี 2559
22/12/2563 ประชุมคกก.พัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องกันและรักษา DM/HTในระบบUC ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 11 กย. 62
22/12/2563 ไฟล์นำเสนออภิปรายในหัวข้อ “ความท้าทายการบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
22/12/2563 เอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ประจำปี 2562
22/12/2563 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไตระดับเขต และ พยาบาลเฉพาะทางการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (PD Nurse)
22/12/2563 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD วันที่ 23 พค.62
22/12/2563 ประชุมชี้แจง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดบริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 1 พค.2562 ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
22/12/2563 โครงการประกวดโลโก้ ร้านยา
22/12/2563 แบบประเมินตนเองหน่วย CAPD
22/12/2563 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ERM)
21/01/2564 โครงการ Healthcare Technology Summit 2019
22/12/2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง PDCA
22/12/2563 คู่มือการใช้งานระบบ UCRegister E-Form
22/12/2563 เอกสารสื่อเผยแพร่ในงาน มหกรรม "ชุมชนสุขภาวะ" ในวันที่ 7-9 มกราคม 2562
กำลังแสดงรายการ 61-80 จากทั้งหมด 178 รายการ