ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
17/03/2564 ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการบำบัดทดแทนไต วันที่ 16 มีนาคม 2564 รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (BB206)
16/03/2564 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1/2564
22/02/2564 คู่มือ BCP-COVID19 และ Strategy สปสช.
22/02/2564 คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันเข้ารับบริการ Authen code/Claim code
22/02/2564 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
22/12/2563 หนังสือแจ้งแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายโควิด 19
24/12/2563 ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
21/01/2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21/01/2564 หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Enrollment : ERM) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
22/12/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
22/12/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 พ.ย.63
22/12/2563 คู่มือการใช้งานระบบรับฟังความคิดเห็น (User Manual)
22/12/2563 เอกสารกำหนดการประชุมฯกองทุนฯ ปี 2564
22/12/2563 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพคนไทย
21/01/2564 การรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ปี 2563
22/12/2563 ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดบริการ APD สำหรับผู้ป่วย ESRD-UC
22/12/2563 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประจำปี 2563 (การบริหารกองทุนฯ) ผ่าน FB Live วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
22/12/2563 เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง “การตรวจคัดกรองโควิด-19 กับภารกิจเปิดเมือง”
22/12/2563 เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง “ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างไร เพื่อช่วยต้านภัย “โควิด-19” อย่างมีประสิทธิภาพ”
22/12/2563 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Covid-19
กำลังแสดงรายการ 61-80 จากทั้งหมด 196 รายการ