ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
24/12/2563 ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
21/01/2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21/01/2564 หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Enrollment : ERM) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
22/12/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
22/12/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 พ.ย.63
22/12/2563 คู่มือการใช้งานระบบรับฟังความคิดเห็น (User Manual)
22/12/2563 เอกสารกำหนดการประชุมฯกองทุนฯ ปี 2564
22/12/2563 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพคนไทย
21/01/2564 การรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ปี 2563
22/12/2563 ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดบริการ APD สำหรับผู้ป่วย ESRD-UC
22/12/2563 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประจำปี 2563 (การบริหารกองทุนฯ) ผ่าน FB Live วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
22/12/2563 เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง “การตรวจคัดกรองโควิด-19 กับภารกิจเปิดเมือง”
22/12/2563 เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง “ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างไร เพื่อช่วยต้านภัย “โควิด-19” อย่างมีประสิทธิภาพ”
22/12/2563 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Covid-19
22/12/2563 PDPA สปสช 20 feb 2020
22/12/2563 คู่มือโปรแกรมบันทึกข้อมูลทะเบียนบุคลากรของหน่วยงานรัฐ
22/12/2563 หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบ เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
22/12/2563 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
22/12/2563 หนังสือแจ้งแนวทางการใช้แบบคำร้องลงทะเบียนฯสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
22/12/2563 คู่มือการบริหารงานลงทะเบียน ปี 2559
กำลังแสดงรายการ 41-60 จากทั้งหมด 171 รายการ