ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
26/11/2564 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19
19/11/2564 แบบฟอร์มสัญญาให้บริการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
16/11/2564 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือเปิดการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
18/10/2564 วิธีการบันทึกเบิกน้ำยา CAPD และ APD
30/09/2564 คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (User Manual New Authen Code Online)
16/09/2564 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
10/09/2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ Antigen test kit (ATK) สำหรับหน่วยบริการจ่าย ATK ให้แก่ประชาชน
26/11/2564 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) พ.ศ. 2564
27/08/2564 แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้บริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD)
03/09/2564 ประชุมชี้แจงปฐมนิเทศหน่วยบริการร่วมจ่ายชุด ATK
13/08/2564 ประชุมชี้แจงการจัดระบบบริการ และการขอรับค่าใช้จ่ายฯ การตรวจคัดกรองด้วย ATK และการดูแลรักษาแบบ HI/CI สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงค้างคืนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
08/09/2565 แบบฟอร์มขอสิทธิ/ยกเลิก การเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
23/07/2564 คู่มือการสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย
18/07/2564 ไฟล์สำหรับงานสาธิตแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)
25/06/2564 ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
07/04/2564 เอกสารประกอบคำบรรยาย งานประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันที่ 25 มกราคม. 2554 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
07/04/2564 เอกสารประกอบคำบรรยาย งานประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันที่ 24 มกราคม. 2554 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
07/04/2564 คู่มือและแผนการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติ : รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กำลังแสดงรายการ 41-60 จากทั้งหมด 196 รายการ