ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
24/11/2565 ขอเชิญชวน สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร
30/11/2565 รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-แนะนำการใช้ยา'
30/03/2565 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งาน (Username/Password) ระบบสารสนเทศ สปสช. (DC)
09/03/2565 รายชื่อและเบอร์โทร.ผู้ประสานงานจุดรับยาฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.
03/03/2565 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม
07/02/2565 ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวาย วันที่ 9 กพ.65
07/02/2565 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วันที่ 2 กพ.65
01/02/2566 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ (มาตรา 41)
19/01/2565 รายชื่อผู้ประสานงานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ สปสช.เขต 1-13
21/07/2565 การจัดทำสัญญาหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
13/01/2565 *Update* โปรแกรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้งานระบบ UC Authentication LGO5.x (Smart Card Authentication) รองรับการต่อ License ปี 2565
19/01/2565 รายชื่อผู้รับผิดชอบ บริการยาเม็ดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย สปสช.เขต 1-13
16/12/2564 รายชื่อโรงพยาบาลที่มีหน่วยตรวจตา (Refraction unit) ปี 2565
09/12/2564 คู่มือการนำเข้าข้อมูลประชากร จาก Text File เข้า MS Access
06/01/2565 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2565 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
08/12/2564 ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการผู้ป่วยนอก และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
26/01/2566 ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/12/2564 แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30/11/2564 โปรแกรม E-Form Agent Version 2.0.1
30/11/2564 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เรื่องการมอบอำนาจลงทะเบียน UC
กำลังแสดงรายการ 21-40 จากทั้งหมด 196 รายการ