ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
22/12/2563 สัมมนาเครือข่ายคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการ ประจำปี 2561
22/12/2563 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561
27/01/2564 ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมหน่วยบริการต้นแบบฯ
22/12/2563 ชี้แจงแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
22/12/2563 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 2 คณะ Retreat 21-22 กรกฎาคม 2560
22/12/2563 การประชุมชี้แจงแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง (Protocol CA) เพื่อประกอบการจ่ายชดเชยค่าบริการ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 ก.ค. 2560 (ต่อ)
22/12/2563 การประชุมชี้แจงแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง (Protocol CA) เพื่อประกอบการจ่ายชดเชยค่าบริการ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 ก.ค. 2560 (ต่อ)
22/12/2563 วาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
21/01/2564 การประชุมชี้แจงแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง (Protocol CA) เพื่อประกอบการจ่ายชดเชยค่าบริการ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6-7 ก.ค. 2560
12/01/2564 วาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
22/12/2563 เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยโรงเรียน วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
12/01/2564 วาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
12/01/2564 วาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
12/01/2564 วาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
22/12/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการจากการคุ้มครองสิทธิสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ (ภาคอีสาน)
12/01/2564 วาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
22/12/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการจากการคุ้มครองสิทธิสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ (ภาคใต้)
22/02/2564 วาระประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
22/12/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการจากการคุ้มครองสิทธิสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ (ภาคเหนือ)
22/12/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการจากการคุ้มครองสิทธิสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์
กำลังแสดงรายการ 61-80 จากทั้งหมด 142 รายการ