ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
24/06/2567 ขอความคิดเห็นต่อร่าง ประกาศการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันฯ และค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฯ ปีงบประมาณ 2568
26/06/2567 ประชุมชี้แจง authen วันที่ 10 มิย.67
10/06/2567 หนังสือ 6.70/ว 2973 รายการบริการและวิธีการที่กำหนดให้มีการพิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ ปีงบประมาณ 2567
29/05/2567 ประกาศบริหารกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/05/2567 ประกาศบริหารกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29/05/2567 ประกาศบริหารกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29/05/2567 ประกาศบริหารกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09/05/2567 ขอดำเนินการย้ายระบบฐานข้อมูล ECLAIM และ SCSDB ไปยัง Cloud Database NT
08/05/2567 รวมศูนย์บริการ API ของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
28/04/2567 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งรายชื่อนายทะเบียน (Username/Password) หน่วยงานรัฐ
03/04/2567 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการต่อ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567
11/07/2567 คู่มือระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
08/05/2567 การคัดเลือกกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571
19/02/2567 ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 2.3.2 สำหรับหน่วยบริการ
18/12/2566 เอกสารโครงสร้าง API การยืนยันการเข้ารับบริการปิดสิทธิและ 13 แฟ้ม และเอกสารการขอ TOKEN และ 13 แฟ้มของหน่วยบริการ
17/04/2567 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2567 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
13/11/2566 ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
02/11/2566 งานวิจัยโครงการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายของสิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย TDRI
16/10/2566 PPT_สอนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียน_OSS_16102023_Final
10/08/2566 เอกสารแนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคมะเร็ง ปี 2566 ฉบับสมบูรณ์
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 220 รายการ