ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
09/12/2564 คู่มือการนำเข้าข้อมูลประชากร จาก Text File เข้า MS Access
06/01/2565 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2565 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
08/12/2564 ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการผู้ป่วยนอก และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
04/09/2566 ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/12/2564 แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30/11/2564 โปรแกรม E-Form Agent Version 2.0.1
30/11/2564 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เรื่องการมอบอำนาจลงทะเบียน UC
26/11/2564 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19
19/11/2564 แบบฟอร์มสัญญาให้บริการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
16/11/2564 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
26/10/2564 หนังสือเปิดการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
18/10/2564 วิธีการบันทึกเบิกน้ำยา CAPD และ APD
30/09/2564 คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (User Manual New Authen Code Online)
16/09/2564 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
10/09/2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ Antigen test kit (ATK) สำหรับหน่วยบริการจ่าย ATK ให้แก่ประชาชน
26/11/2564 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) พ.ศ. 2564
27/08/2564 แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้บริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD)
03/09/2564 ประชุมชี้แจงปฐมนิเทศหน่วยบริการร่วมจ่ายชุด ATK
13/08/2564 ประชุมชี้แจงการจัดระบบบริการ และการขอรับค่าใช้จ่ายฯ การตรวจคัดกรองด้วย ATK และการดูแลรักษาแบบ HI/CI สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงค้างคืนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงรายการ 41-60 จากทั้งหมด 203 รายการ