การคัดเลือกกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571

กรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้แก่ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567  

สปสช.ขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ไฟล์ดาวน์โหลด