ประกาศโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการจัดทำ ระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการจัดทำระบบข้อมูล การให้บริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) เพื่อสะดวกต่อการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟล์ดาวน์โหลด