รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามมติคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565

 

เห็นชอบข้อเสนอ รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

รายละเอียดตาม file download

ไฟล์ดาวน์โหลด