รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

มติคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นชอบปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายแบบ Fee Schedule ดังนี้

1. รายการยาและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ยา จำนวน 2,838 รายการ (GPUID)

2. รายการและอัตราจ่ายรายการ Fee schedule ทั่วไปที่ปรับปรุง จำนวน 587 รายการ

รายละเอียดตาม file download

ไฟล์ดาวน์โหลด