เอกสารประกอบการพัฒนา API SPEC สำหรับผู้พัฒนา

1. Spec API Authentication เอกสารประกอบ สำหรับการยืนยันการเข้ารับบริการ

    1.1 ขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งาน NHSO Secure SmartCard Agent. 

         

    1.2. เอกสารการพัฒนาระบบ

         

    1.3 ลิ้งค์การขอ TOKEN  KEY  (Test Zone)

         

    1.4 เอกสารเพื่อขอ TOKEN KEY PRODUCTION โปรแกรม NHSO Secure SmartCard Agent

         

    1.5 โปรแกรม NHSO SECURE SMARTCARD AGENT

         Download agent version 1.1.1 windows production ใช้งานจริงได้ที่

                

         Download agent version 1.1.1 windows Test เพื่อทดสอบได้ที่

                

         Download agent version 1.1.2 Linux ใช้งานจริงได้ที่

                 

 

2. Spec API e-claim เอกสาร 16 แฟ้มที่ประกาศราชกิจจา 

    2.1  เรื่อง โครงสร้งชุดข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim)

         

    2.2 เอกสารรายละเอียด API การรับข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) สำหรับหน่วยบริการ (Production Zone)

         

    2.3 เอกสารรายละเอียด API การรับข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) สำหรับหน่วยบริการ ( Test Zone)

         

    2.4 แบบฟอร์มเอกสารการขอ (API e-Claim) Production Zone

         

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ….

         ส่งเอกสารการขอ TOKEN KEY มาที่อีเมล์: newauthen@nhso.go.th

         ส่งเอกสารการขอ API  e-Claim  มาที่อีเมล์:  apieclaim@nhso.go.th

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด