แบบฟอร์มขอใช้บริการ API-Authentication (TOKEN KEY) สำหรับงานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ "New Authentication" ด้วยบัตร Smart Card ผ่านโปรแกรม "NHSO Secure SmartCard Agent"

......

ไฟล์ดาวน์โหลด