โปรแกรม NHSO CLIENT 2.0.0 สำหรับหน่วยบริการ

ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 2.0.0 (เงื่อนไขการปรับปรุงเพิ่มระบบตรวจสอบสิทธิและขอเลขอนุมัติ สำหรับผู้มีสิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ) Last Update 2022-10-01

ไฟล์ดาวน์โหลด