การทำสัญญาร่วมกับสปสช.

โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1. รูปแบบการทำสัญญา

        1.1. ข้อตกลงสัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ)

         1.2. สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำหรับหน่วยบริการภาคเอกชน)

      2. เอกสารประกอบการทำสัญญา

            2.1. หน่วยบริการภาครัฐ

            2.2. หน่วยบริการเอกชน

                    ประเภทบุคคลธรรมดา

                   ❃ ประเภทบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ

                    ประเภทมูลนิธิ           

       3. หลักประกันสัญญามี  4 ประเภท
                   
                        ➤  Cashier check

                   ➤  เงินสด

                   ➤  หนังสือค้ำประกันธนาคาร (LG)

                   ➤  หนังสือค้ำประกันธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELG)

 

ไฟล์ดาวน์โหลด