การทำสัญญาร่วมกับ สปสช.

โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1. รูปแบบการทำสัญญา

        1.1. ข้อตกลงสัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ)

         1.2. สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำหรับหน่วยบริการภาคเอกชน)

      2. เอกสารประกอบการทำสัญญา

            2.1. หน่วยบริการภาครัฐ

            2.2. หน่วยบริการเอกชน

                    ประเภทบุคคลธรรมดา

                   ❃ ประเภทบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ

                    ประเภทมูลนิธิ           

       3. หลักประกันสัญญามี  4 ประเภท
                   
                        ➤  Cashier check

                   ➤  เงินสด

                   ➤  หนังสือค้ำประกันธนาคาร (LG)

                   ➤  หนังสือค้ำประกันธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELG)

4. ช่องทางการทำนิติกรรมสัญญา  >> ระบบนิติกรรมสัญญาหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ " https://smartcontract.nhso.go.th/"

5. เอกสารคู่มือการใช้งาน ระบบทำนิติกรรมสัญญา

6. ช่องทางติดต่อสอบถาม/แก้ไขปัญหาทำนิติกรรมสัญญาหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
https://line.me/ti/g2/sDEvW70zEMVaZl2fqF0qumxNxHjIkpBsu63EKA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ไฟล์ดาวน์โหลด