ขอเชิญชวน สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร

       ขอเชิญชวน สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับขึ้นทะเบียน
สถานบริการ/สถานพยาบาลเป็น “หน่วยบริการปฐมภูมิ” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ทั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครโดยไม่มีการจัดสรร
ประชากรตั้งต้นให้กับหน่วยบริการ และการรับสมัครพิจารณาการกระจายตัวของหน่วยบริการด้วย
สนใจสมัครคลิก >> https://www.nhso.go.th/downloads/179

 

ไฟล์ดาวน์โหลด