แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งาน (Username/Password) ระบบสารสนเทศ สปสช. (DC)

คำแนะนำในการขอรหัสผ่าน

  1. หนังสือขอรหัสการเข้าใช้งาน Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยออกเลขหนังสือภายนอกในระบบงานสารบรรณของหน่วยงานท่าน  /กรณีเอกชนประทับตราให้เรียบร้อย และให้เก็บตัวจริงไว้ที่หน่วยบริการหลักฐานประกอบการพิจารณา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
  2. ส่งเอกสารพร้อมข้อมูลตามข้อ 1 มาที่ http://dc.nhso.go.th/datacenter/admin/a1/registerProfileAction.do 
     

ไฟล์ดาวน์โหลด