การจัดทำสัญญาหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบด้วย

  1. หนังสือแจ้งหน่วยบริการ
  2. เอกสารประกอบการทำสัญญา
  3. แบบฟอร์มขอคืนหลักประกันสัญญาเดิม(ถ้ามี)
  4. แบบแจ้งความประสงค์นัดหมายลงนามสัญญา (แจ้งความประสงค์ได้ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2565)
  5. ช่องทางแจ้งความประสงค์นัดหมายลงนามสัญญา >>  ทาง email : contract@nhso.go.th

ไฟล์ดาวน์โหลด