การจัดทำสัญญาหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกอบด้วย

  1. หนังสือแจ้งหน่วยบริการ
  2. เอกสารประกอบการทำสัญญา
  3. แบบฟอร์มขอคืนหลักประกันสัญญาเดิม(ถ้ามี)
  4. แบบแจ้งความประสงค์นัดหมายลงนามสัญญา (แจ้งความประสงค์ได้ภายใน 25 กรกฏาคม 2565)
  5. ช่องทางการจองวันทำสัญญา >> https://forms.gle/zy7nj2hecP4NVtcm7 (แจ้งความประสงค์ได้ภายใน 25 กรกฎาคม 2565)
  6. ช่องทางส่งแบบแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารประกอบการทำสัญญา >>  ทาง email : contract@nhso.go.th

ไฟล์ดาวน์โหลด