*Update* โปรแกรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้งานระบบ UC Authentication LGO5.x (Smart Card Authentication) รองรับการต่อ License ปี 2565

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ชื่อ UC Authentication LGO5.x

ไฟล์ดาวน์โหลด