ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการผู้ป่วยนอก และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการผู้ป่วยนอก และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ สปสช. โดยผ่านลิงค์   https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
โทรศัพท์ ๐๖๑-๔๑๘๗๕๘๗ , ๐๘๙-๙๖๙๖๔๙๑
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวเฉลิมขวัญ จันทรง / นางวิภารัตน์ ศิริผลหลาย

ไฟล์ดาวน์โหลด