ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกอบด้วย

1. คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร

2. ประกาศเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

3. ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4. ช่องทางการสมัคร  >> ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "https://hra.nhso.go.th/hra/"

5. เอกสารคู่มือการใช้งาน ระบบสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  >> "https://hra.nhso.go.th/hra/assets/pdf/1.hra_hospital_user_manual_v.3.0.pdf"

6. "ช่องทางติดต่อสอบถาม/แก้ไขปัญหาการสมัครหน่วยบริการใหม่ >>“กลุ่มไลน์ระบบรับสมัคร หน่วยบริการใหม่ สปสช.” >> https\\line.me/ti/g2/NZWcLDJcaQ23D90Wojswgv6tXF2t0Y0S77eX3Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default."  
        

7. ช่องทางสอบถามแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ที่ Provider center โทร. 1330 กด 5 กด 1

8. รายละเอียดการทำสัญญาร่วมกับสปสช.

*** หมายเหตุ ***  หากไม่สามารถ download หรือเปิดไฟล์ได้ รบกวนใช้ เว็บ Browser ดังนี้ edge, firefox, safari สำหรับ download หรือเปิดไฟล์ ***

ไฟล์ดาวน์โหลด