ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำนดเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. 2566

  ►  ประกาศสำนักงาน เรื่องกำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

ช่องทางการติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่

ประชาสัมพันธ์การสมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่โดยจะเปลี่ยนมาใช้ "ระบบการทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการแบบครบวงจร" แทนระบบเดิม  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อให้กระบวนการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สำนักงานฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แสดงความประสงค์ได้ที่ https://ossregister.nhso.go.th และขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลที่แจ้งความประสงค์สมัครเป็นหน่วยบริการในระบบเดิมไว้แล้ว และยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ แสดงความจำนงสมัครเป็นหน่วยบริการอีกครั้งที่ https://ossregister.nhso.go.th เช่นกัน

ไฟล์ดาวน์โหลด