ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกอบด้วย

1. คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร

2. ประกาศเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

3. ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4. ช่องทางการสมัคร  >> ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐาน ทาง email : register@nhso.go.th 

ไฟล์ดาวน์โหลด