ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์การสมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
         ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่โดยจะเปลี่ยนมาใช้ "ระบบการทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการแบบครบวงจร" แทนระบบเดิม               
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อให้กระบวนการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
         สำนักงานฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แสดงความประสงค์ได้ที่ https://ossregister.nhso.go.th และขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลที่แจ้งความประสงค์สมัครเป็นหน่วยบริการในระบบเดิมไว้แล้ว และยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ แสดงความจำนงค์สมัครเป็นหน่วยบริการอีกครั้งที่ https://ossregister.nhso.go.th เช่นกัน
         ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 จะมีการสอนการใช้งานระบบใหม่ให้กับสถานพยาบาล ผ่าน Zoom application เวลา 13.30 น. Time: Oct 16, 2023 13:30 Bangkok
Topic: ประชุมอบรมระบบขึ้นทะเบียนครบวงจร One stop service
Time: Oct 16, 2023 13:30 Bangkok                        
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93324779034?pwd=bzFYMUNDb2x6MEJXaE9OWXdiZDhaUT09 
Meeting ID: 933 2477 9034                                                     
Passcode: 567326
และ Facebook Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด