ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)  พ.ศ. 2564

1. ใบสมัครและเอกสารประกอบ 
           
ภาครัฐ      
           
1) ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
           2) แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          ภาคเอกชน
  
        1) ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          2) แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          3) สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) ที่ระบุ
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
         
4) สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)

2.การจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ   
           จัดส่งหนังสือนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ได้ที่   ฝ่ายบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
           120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3. พิจารณาเอกสารขอขึ้นทะเบียน  
            ฝ่ายบริหารงานทะเบียน  พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน และแจ้งหน่วยบริการทราบ

4. จัดทำนิติกรรมสัญญากับหน่วยบริการ   
             ฝ่ายบริหารงานทะเบียน  แจ้งขั้นตอนการนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็น "หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"

5. การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ  (http://cpp.nhso.go.th/CPP)      
              ฝ่ายบริหารงานทะเบียน แจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี
               1)  แจ้ง username/password  ให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการหลังจากทำนิติกรรมสัญญา
                    กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
               2) หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะต้องประเมินตนเองในระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ  (http://cpp.nhso.go.th/CPP)  ในไตรมาส 4 ของทุกปี
                    เพื่อยืนยันการเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีถัดไป

หมายเหตุ  กรณีที่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) แล้ว หากมีการเพิ่มสถานี (Staion)  ไม่ต้องสมัครเพิ่มเติม 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด